Kodaihasu-no-sato (Ancient Lotus Pond)

"Hobikisen" Tourist boats(Kasumigaura)

Sendai Tanabata Festival

Hirosaki Neputa Festival

Hirosaki Neputa Festival

Hachinohe City Sansha Festival

Hirosaki Neputa Festival

Hirosaki Neputa Festival

Hachinohe City Sansha Festival

Morioka Sansa Odori Festival