Chinoike-jigoku (Bloody Hell Pond)

"Hobikisen" Tourist boats(Kasumigaura)

BANEI TOKACHI OBIHIRO HORSE RACE TRACK

BANEI TOKACHI OBIHIRO HORSE RACE TRACK